Algemene voorwaarden Bogo Design Fashion
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1.1   Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op
alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle precontractuele
situaties) tussen Bogo Design (handelend onder de naam Bogo Design) en
enige derde (“de opdrachtgever”) die Bogo Design opdracht geeft tot het verrichten van
enige werkzaamheden door Bogo Design.
1.2   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden
respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de
overeenkomst”), zijn slechts geldig indien Bogo Design deze schriftelijk en uitdrukkelijk
heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende
overeenkomst(en).
1.3   Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet
geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de
overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal
worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige
bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.
Artikel 2: OVEREENKOMSTEN
2.1   De overeenkomst tussen Bogo Design en de opdrachtgever komt tot stand op het
moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Bogo Design een opdracht geeft
voor het verrichten van enige diensten en Bogo Design deze opdracht accepteert.
Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang
geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als
opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2   Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde,
daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden
geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.
2.3   In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van Bogo
Design die niet schriftelijk door Bogo Design zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs
van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst
uitsluitend door Bogo Design worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever
rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.
2.4   Bogo Design behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te
weigeren.
2.5   Bogo Design is gerechtigd om – indien Bogo Design dit noodzakelijk of wenselijk
acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen,
waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
2.6   Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken Bogo Desi
montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij
vooraf anders is overeengekomen.
3.3
a)   Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de
kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of
vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale
bepalingen, is Bogo Design gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te
berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door Bogo Design en/of
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Bogo Design gerechtigd
daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in
de vorige zin toe te passen.
b)   Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de
overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening worden
gebracht.
Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
3.4   Bogo Design is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te
schakelen.
Artikel 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
4.1   Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen
werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging
van de werkzaamheden dient Bogo Design derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
4.2       Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase
als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4.3       Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt
Bogo Design zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de
ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/ materialen die
voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de
wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen voor rekening van de wederpartij.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
4.4       Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al
zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te
worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goed bereikbaarheid van
de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
4.5       Bogo Design is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële
verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen
alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
4.6   De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere
aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door Bogo Design bepaald. Eventuele specifieke
wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien
de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Artikel 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
5.1       Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van
Bogo Design niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is Bogo Design
gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te
brengen.
5.2       Indien tijdens de uitvoering van de door Bogo Design aangenomen werken blijkt,
dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Bogo Design niet bekende
omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Bogo Design het recht te
vorderen dat de aan Bogo Design verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de
uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de
onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Bogo Design heeft
alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Bogo Design verrichte
werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.
5.3       Alle onkosten welke door Bogo Design worden gemaakt ten verzoeke van de
wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 6: TRANSPORT & OPSLAG
6.1       Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Bogo Design te bepalen
wijze, tenzij anders overeengekomen, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2       Bogo Design kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade, – van welke
aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport en opslag, al dan niet aan de
zaken – voor het bedrag waarvoor hij verzekerd is.
6.3       De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
6.4       Niet geaccepteerde bestellingen worden door Bogo Design, voor rekening en
risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.
Artikel 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
7.1       De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot
controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten/beschadigingen worden
geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon
en binnen 24 uur ter kennis van Bogo Design te worden gebracht, zulks met onmiddellijke
schriftelijk bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden,
dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Bogo
Design. te worden gemeld.
7.2       Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Bogo
Design kenbaar gemaakt is, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.3       Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Bogo
Design dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7.4       Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en
risico van Bogo Design indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke
instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame
als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening van Bogo Design
indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt
retourzending slechts op een door Bogo Design te bepalen wijze.
7.5       Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel
of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op
reclame.
7.6       In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het
bepaalde in artikel 8.
Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
8.1   Bogo Design kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag
worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met
inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin
des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet te
wijten. Een zelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden
en/of derden die Bogo Design bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
8.2   Bogo Design staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens
de opdrachtgever aan Bogo Design verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel
voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/
of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever (ook in geval van verstrekking
te goeder trouw) geeft Bogo Design het recht tot toepassing van artikel 16 (beëindiging).
8.3   Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten
voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht
Bogo Design zich die zaken kosteloos te vervangen. Bogo Design staat in voor de
gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke
levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8.4   Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de
aansprakelijkheid van Bogo Design – uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van
de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte
werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige
schadevergoeding.
8.5
a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bogo Design tot vergoeding van schade kan
worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 6 maanden.
8.6       Zijn door Bogo Design geleverde zaken door de fabrikant van een garantie
voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8.7      De wederpartij verliest diens rechten jegens Bogo Design, is aansprakelijk voor
alle schade en vrijwaart Bogo Design tegen iedere aanspraak van derden terzake
vergoeding van schade, indien en voorzover:
a)   voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Bogo
Design strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de
wederpartij.
b)    voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Bogo
Design gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
c)   voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen),
informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Bogo Design zijn verschaft
en/of voorgeschreven.
d)    Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Bogo
Design niet aansprakelijk.
8.8   De verplichtingen van Bogo Design als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of
op basis van enige andere rechtsgrond zijn ter keuze van Bogo Design beperkt tot
(kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw
verrichten van de geleverde diensten, of het terugbetalen van de in verband met de
gebrekkige prestatie van de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst
geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen geval is Bogo
Design aansprakelijk voor door de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen
vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens voor zover de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Bogo Design tot vergoeding van dergelijke schade
overgaat.
8.9   De aansprakelijkheid van Bogo Design is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat
Bogo Design in verband met de gebrekkige prestatie van haar
aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
8.10   De door Bogo Design te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door
opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door
opdrachtgever geleden schade. Bogo Design zal zich niet op de in dit artikel opgenomen
beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bogo Design. of haar bedrijfsleiding.
Artikel 9: BETALING
9.1   Bogo Design zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten
werkzaamheden en de door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s,
tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen.
Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever worden terugbetaald.
9.2   Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen
voorschotnota’s binnen 14 dagen na verzenddatum aan Bogo Design te worden betaald.
Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan
Bogo Design te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting,
inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn
betalingsverplichtingen op te schorten.
9.3   De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling
aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook, laten voornoemde
betalingsverplichtingen onverlet.
9.4   Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Bogo Design op de
opdrachtgever beschouwd.
9.5   De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de
openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever
te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven.
Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige
verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het
geven van de opdracht te worden medegedeeld.
9.6   Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijnen betaalt, is
de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan;
a)   zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van
2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn
vereist.
b)   zal de wederpartij aan Bogo Design een rente verschuldigd zijn ter grootte van de
wettelijke rente conform artikel 6:119/120 B.W. , vermeerderd met 4% zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle
maanden aangemerkt.
c)   en de wederpartij na daartoe door Bogo Design te zijn gemaand, gedurende en door
Bogo Design te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen,
komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en
buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een
faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. Laatsgenoemde zal ter zake
minimaal 15% van de hoofdsom verschuldigd zijn.
9.7   Ter keuze van Bogo Design kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met
een eis tot schadevergoeding.
9.8   Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is
Bogo Design bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane
verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al voor
het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Bogo Design het redelijke vermoeden heeft
dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9.9       Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
Artikel 10: VERREKENING
10.1     Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen
Bogo Design heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op
verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op
verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in
staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 11: EIGENDOMMEN ONTWERPEN/CONCEPTEN/PRESENTATIES
11.1   Bogo Design is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom
ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen en ontwerpen, software modellen en
dergelijke. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Bogo Design de auteursrechten,
alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem
verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en
offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Bogo Design. te
retourneren op straffe van een boete van € 1000,- per dag.
11.2   Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Bogo
Design verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht
toe.
Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1   Bogo Design behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot
op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Bogo Design heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd me
vorderingen ter zake van verrichtte werkzaamheden die met die levering verband houden,
alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de
nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
12.2   In geval Bogo Design een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter
zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bogo Design
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
12.3   De wederpartij is verplicht Bogo Design terstond schriftelijk op de hoogte te stellen
van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 13: PAND/WARRANTAGE
13.1    De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven
en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke
macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden
aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Bogo Design kan alsdan
terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zij gehouden, diens verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht
van Bogo Design op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Artikel 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.
14.1    Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt
de tussen de wederpartij en Bogo Design gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zij vereist, op het tijdstip
waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van
betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Artikel 15: WANPRESTATIE/VERZUIM
15.1   Ingeval nakoming van de gesloten overeenkomst, niet mogelijk is en zulks te wijten
is aan (niet) toerekenbare, niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor
uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld derden/toeleveranciers, is Bogo Design
gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden. Danwel de nakoming
van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen
redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Bogo Design tot aan dat moment te
voldoen.
15.2    Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse
onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van
deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of
andere voorvallen; natuurverschijnselen een en andere onverschillig of de niet of niet
tijdige nakoming plaatsvindt bij Bogo Design, diens toeleveranciers of derden die door
hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
15.3   Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Bogo Design in gebreke mocht
blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot
surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de
zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan
Bogo Design verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.
Artikel 16: BEEINDIGING/OPSCHORTING/SCHADEVERGOEDING
16.1   Indien de opdrachtgever:
a)   zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of
b)   overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of
indien hiertoe een besluit wordt genomen; of
c)    enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens Bogo Design
niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet;
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige
(resterende) schuld aan Bogo Design onmiddellijk opeisbaar zijn.
16.2   Bogo Design is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten
ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en
zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a)    de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of
b)   enig door de opdrachtgever aan Bogo Design verschuldigd bedrag terstond in zijn
geheel op te eisen en/of
c)    alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te
verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
16.3   Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
16.4   Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een
schriftelijke verklaring van Bogo Design of de opdrachtgever. Alvorens opdrachtgever een
ontbindingsverklaring tot Bogo Design richt, zal hij te allen tijde eerst Bogo Design
schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
16.5   Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met het
nakoming van zijn verplichtingen.
16.6   Indien Bogo Design instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim
van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtgever verrichte prestaties
en heeft Bogo Design onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte
prestaties.
Artikel 17: INFORMATIEPLICHT
17.1    De opdrachtgever is gehouden Bogo Design onmiddellijk te informeren indien zich
(een der) in artikel 8 lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel
indien sprake is van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen, overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens
Bogo Design niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en
omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling uitvoering van de
werkzaamheden van Bogo Design.
Artikel 18: TOEPASSELIJKHEID RECHT/BEVOEGDE RECHTER
18.1   Op de tussen Bogo Design en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uit de
overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht
worden beslecht.
18.2   Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse
rechter, zij het dat Bogo Design de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken
voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.